140911 7B635F 998C86 B2B49E BC8F10 C3BB3F C4BC0F C4D1C8

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

عصر های جمعه

Posted by
saghar (karaj, Iran) on 30 May 2015 in Art & Design and Portfolio.

وقتی پرسید چطوری خواستم بگویم مثل بعضی نصفه شب ها که باران می بارد و صدای قطره ها را روی کاشی حیاط می شنوم دلم گرفته . می خواستم بگویم مثل وقت هایی که فقط صدای آرام آن آهنگ لعنتی از اتاق خوابش می آید و من روی پله ها می شینم و گوش می دهم و دلم میگیرد ,حالم بد است . می خواستم بگویم مثل وقت هایی که صبح کسل بیدار می شوم و می دانم تا آخر شب هزار و یک کار دارم که به هزار تای آن نخواهم رسید کسلم . می خواستم بگویم به اندازه ی وقتی که از چیزی یک عطر توی فضای بسته ی اتاق باقی مانده باشد یا یک عکس یا یک یادگاری , حالم بد است . اما هیچ کدام را نگفتم . گفتم مثل عصر های جمعه ام.